baner

SUBKONTA


Załącznik do Uchwały Zarządu HFOZ i PS Nr 213/2011 z dnia 19.07.2011 r.

REGULAMIN
ZAŁOŻENIA SUBKONTA W HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY
ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ /HFOZ i PS/ - OPP w Krakowie

I. Subkonto

Subkonto to wydzielona część konta HFOZ i PS, na którym w zależności od określonego w  Porozumieniu celu, gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby zwanej dalej stroną zainteresowaną. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwracają się wyłącznie: strona zainteresowana, jej rodzina, przyjaciele, znajomi. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej będzie indywidualnie przeznaczać do 10% wpływów z rocznych wpłat z tytułu 1% dla osób, którym zostaną założone subkonta w Fundacji.

II. Kto może założyć Subkonto

HFOZ i PS zajmując się statutowo m.in. niesieniem pomocy społecznej może udostępnić subkonta Darczyńcom Fundacji, pracownikom ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, członkom ich rodzin, osobom objętym pomocą AMP oraz inne osoby stosownie do decyzji Zarządu Fundacji, w przypadku gdy osoby te są chore, wymagają zabiegu operacyjnego, leczenia, rehabilitacji lub zakupu sprzętu medycznego oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na samodzielne pokrycie tych kosztów. Każdy przypadek rozpatrywany będzie przez Zarząd Fundacji indywidualnie.

III. Tryb podejmowania decyzji o założeniu subkonta

O założeniu subkonta decyduje każdorazowo Zarząd Fundacji HFOZ i PS w formie Uchwały, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku zaopiniowanego przez Wolontariusza Elżbietę Nowak od strony formalnej, w zakresie skompletowania i kontroli dokumentów ustalonych przez Fundację oraz Wiceprezesa Zarządu dr Alinę Fijałkowską od strony medycznej, w zakresie przedłożonych opinii lekarskich.

IV. Warunki założenia subkonta w HFOZ i PS

Warunkiem założenia subkonta jest podpisanie Porozumienia, w którym określone są warunki gromadzenia pieniędzy na subkoncie i sposób korzystania ze zgromadzonych środków. Porozumienie podpisuje się po uprzednim przesłaniu kompletu dokumentów wskazanych przez Fundację. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia, a co za tym idzie również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Fundacja może podjąć decyzję o założeniu subkonta w momencie gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja. Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie subkont.

Uruchamianie przez Fundację środków pieniężnych gromadzonych na subkoncie realizowane jest następująco:
1) strona zainteresowana występuje każdorazowo pisemnie do Zarządu Fundacji o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych,
2) przekazanie środków następuje wyłącznie na konto wystawcy rachunku/faktury, w której HFOZ i PS figuruje jako nabywca wraz ze wskazaniem imiennym strony zainteresowanej
3) Główny Księgowy przekazuje środki finansowe na podstawie Uchwały Zarządu,
4) Fundacja pokrywa wyłącznie koszty o ile są zgodne z treścią Porozumienia oraz z celami statutowymi Fundacji.

V. Dokumenty niezbędne do założenia subkonta

Wniosek z prośbą o otwarcie subkonta z oryginalnym podpisem osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika (współmałżonka, rodzica, członka rodziny - zależnie od sytuacji) oraz dokładny adres zwrotny i numery telefonów, adres e-mail wraz następującymi załącznikami:
1) oświadczenie o braku subkonta w innej fundacji/stowarzyszeniu, - zał. nr 1 /wzór/
2) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz weryfikację danych osobowych dostarczonych HFOZ i PS w celu założenia subkonta,-- zał. nr 2 (wzór)
3) oświadczenie o pełnomocnictwie, - zał. nr 3 (wzór)
4) oświadczenie o zgodności danych, - zał. nr 4 (wzór)
oraz
5) ksero dowodu osobistego potwierdzone przez Fundację za zgodność z oryginałem (zarówno osoby dla której mają być zbierane pieniądze jak i jej pełnomocnika),
6) zaświadczenie lub inne dokumenty informujące o dochodach rodziny,
7) kserokopie dokumentów leczenia oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające konieczność zabiegu, leczenia rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu medycznego, w tym. m.in. rehabilitacyjnego, leków, wykonania specjalistycznych badań
8) kosztorys leczenia, zabiegu, rehabilitacji itd.,
9) imię i nazwisko lekarza (adres placówki medycznej, nr telefonu), z którym Fundacja mogłaby się skontaktować w celu uzyskania informacji niezbędnych dla spraw związanych z prowadzonym subkontem, przy czym strona zainteresowana wyraza zgodę na uzyskiwanie przez Fundację tych informacji.

Dane kontaktowe Fundacji:
Biuro HFOZ i PS
Nr telefonu: 12 290 41-58
Adres: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Ujastek 3 pok. II p. pok. nr 218.
e-mail: hutniczafundacjazdrowia@op.pl e-mail: hfoz@op.pl, strona internetowa: www.hfoz.pl

Przed wysłaniem dokumentów strona zainteresowana poproszona jest o kontakt telefoniczny z Biurem Fundacji w celu upewnienia się czy wszystkie dokumenty zostały właściwie przygotowane. Potwierdzenia dokumentów za zgodność można dokonać, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w Biurze Fundacji.

Załączniki: 4 oraz wzór Porozumienia.

Prezes Zarządu - Krzysztof Stypuła


Załączniki: 4 oraz wzór Porozumienia.


HFOZ przypomina...

Przy okazji zbliżającego się okresu rozliczeniowego podatku dochodowego za rok 2011 Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przypomina, że istnieje możliwość udostępnienia przez Fundację Subkonta.

Zgodnie z Regulaminem, środki na subkoncie mogą pochodzić z darowizn oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP, od osób prawnych lub z indywidualnych, imiennych wpłat od osób fizycznych z przeznaczeniem dla strony zainteresowanej.
Stroną zainteresowaną mogą być osoby fizyczne, tj.: Darczyńcy Fundacji, Pracownicy ArcelorMittal S.A., jej spółek zależnych i stowarzyszonych oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści objęci opieką AMP, a także inne osoby stosownie do decyzji Zarządu Fundacji.
Warunkiem utworzenia subkonta jest potwierdzona dokumentacyjnie choroba strony zainteresowanej oraz związane z nią koszty wykonania zabiegu, leczenia rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu medycznego, w tym. m.in. rehabilitacyjnego, ortopedycznego, zakupu leków, a także wykonania specjalistycznych badań oraz trudna sytuacja materialna strony zainteresowanej, nie pozwalająca na samodzielne pokrycie w/wym. kosztów.

Założenie subkonta następuje po zawarciu przez strony stosownego Porozumienia.

Z Regulaminem udostępniania subkont można zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej Fundacji lub kontaktując się z Biurem Fundacji czynnym:

pon.- śr. w godz. 10-14 lub pod nr telefonu 12 290 41 58.

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej będzie indywidualnie przeznaczać do 10% wpływów pochodzących z rocznych wpłat z tytułu 1% dla osób, którym zostaną założone subkonta w Fundacji.

Pamiętaj! Wielu może więcej!
Podaruj nam 1%


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ