baner

Plan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2018


Plan działania Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na rok 2018 /Przyjęty Uchwałą Rady Fundacji Nr 294/2018 z dnia 21.03.2018 r./


W roku 2018 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Stałe poszerzanie dotychczasowego zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym, pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalszą współpracę z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuację Umowy zawartej w roku 2017 z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących :

  I grupa świadczeń /poza rejestracją w Fundacji/:
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne mocz, morfologii z rozmazem, OB, tsh, psa, badanie spirometryczne z opisem oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek /kreatynina z eGFR.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji Fundacji/:
  kompleksowe konsultacje okulistyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe, oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa świadczeń zlecanych dodatkowo:
  badania dla dzieci z Przedszkola AMP Akademia Pociech /konsultacje ortopedyczne, badania wzroku, pomiar ciśnienia/.

  IV grupa / wg odrębnych zasad/:

  • Rezonans magnetyczny / MRI/,
  • komputerowe badanie oka/OCT/.

  W związku z planowanym zakupem polisomnografu dla Szpitala im. St. Żeromskiego w Krakowie dodatkowo w ramach jego bezpłatnego użyczenia – Fundacja poszerzy w/w grupę świadczeń dla swoich darczyńców o możliwość wykonania badania w zakresie bezdechu sennego.

 6. W roku 2018 Fundacja zorganizuje także akcje profilaktyczne dla m.in.:

  • NSZZ Solidarność AMP – V oraz NSZZ Pracowników AMP /IX/ - w ramach organizowanych Festynów,
  • użytkowników Ogrodów Działkowych, os. Wandy – V/,
  • mieszkańców Dz. XVIII Nowa Huta - VI , w ramach obchodów Dni Nowej Huty,
  • mieszkańców Dzielnicy Mistrzejowic /na prośbę Sp-ni Mieszkaniowej - VI/,
  • mieszkańców Oświecenia, na prośbę Rady Dzielnicy XV - IX.
 7. Zakup aparatury medycznej i jej nieodpłatne użyczenie Szpitalowi im.Stefana Żeromskiego.

 8. Rozszerzanie działalności poprzez współpracę z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności realizowanej na rzecz ochrony zdrowia.

 9. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Dializowanych - OSOD w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /8.III.2018 r./.

 10. Dalszą współpraca z ArcelorMittal Poalnd S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników /Dzień Hutnika, Tydzień BHP, Tydzień Zdrowia/.

 11. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 12. Intensyfikację działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 13. Zakup programu On line Firmy Infonetax do rozliczania Pit-ów za rok 2017, ze wskazaniem Nr KRS naszej Fundacji oraz licznikiem wejść na stronę oraz umożliwienie skorzystania z niego środowisku AMP S.A. poprzez mailing do pracowników oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 14. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji


Zarząd HFOZ i PS w roku 2018 będzie kontynuował i rozszerzał wszelkie dotychczasowe działania, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań i możliwości.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego i darczyńców. Zarząd będzie intensyfikował działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania już funkcjonujących z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych.


W tym zakresie – w związku ze zmianą przepisów dot. rozliczeń podatku dochodowego przez Pracodawców – Fundacja wystosuje indywidualne pisma do 460 pracowników Oddział Kraków zawierające informacje o działaniach Fundacji oraz z prośbą o rozważenie przekazania 1% podatku należnego na rzecz HFOZ i PS.


W roku 2018 Zarząd w tej akcji informacyjnej będzie kładł szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji również poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych bezpłatnych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 21.02.2018 r.

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2017


Plan działania Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na rok 2017 /zatwierdzony na wniosek Zarządu przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 285/2017 z dnia 22.03.2017 r./


W roku 2017 Zarząd HFOZ i PS prowadził będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwał nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Stałe poszerzanie zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym, pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji, zakładaniu subkont.

 3. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 4. Analiza i renegocjacja umowy z Centrum Medycznym w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących:

  I grupa świadczeń /poza rejestracją/:
  Szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne, badanie spirometryczne z opisem lekarza oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji/:
  Kompleksowe konsultacje okulistyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz zbadaniem i cytologią, USG piersi, markery nowotworowe, oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa /wg odrębnych zasad/:
  Rezonans magnetyczny / MRI/ oraz komputerowe badanie oka/OCT/.

 5. Zakup aparatury medycznej i jej nieodpłatne użyczanie placówkom Medycznym na zasadach praktykowanych w latach ubiegłych.

 6. Rozszerzanie działalności poprzez współpracę z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności realizowanej na rzecz ochrony zdrowia.

 7. Dalsze kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem OSOD w kierunku wczesnego wykrywania PCHN.

 8. Dalsza współpraca z ArcelorMittal Poalnd S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników.

 9. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 10. Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 11. Zakup programu On line Firmy Infonetax do rozliczania Pit-ów za rok 2016, ze wskazaniem Nr KRS naszej Fundacji oraz licznikiem wejść na stronę oraz umożliwienie skorzystania z niego środowisku AMP S.A. poprzez mailing do pracowników oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 12. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji


Zarząd HFOZ i PS w roku 2017 będzie kontynuował i rozszerzał wszelkie dotychczasowe działania, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań i możliwości. Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego i darczyńców. Zarząd będzie intensyfikował działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania już funkcjonujących z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych. W roku 2017 Zarząd w tej akcji informacyjnej będzie kładł szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo hutników do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji, poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 25.01.2017 r.

Wiceprezes Zarządu

Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPOWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ