baner

GENEZA I CELE STATUTOWE


Fundacja została ustanowiona w 1992 r. przez ówczesną Hutę im. Tadeusza Sendzimira (obecnie będącą częścią ArcelorMittal Poland S.A.) oraz dwa największe związki zawodowe działające w Hucie: NSZZ "Solidarność" i NSZZ Pracowników HTS. Osobowość prawną uzyskała w dniu 28.01.1993 roku. W roku 2007 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem statutowym Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Krakowa, w szczególności byłych i obecnych pracowników grupy ArcelorMittal, a także niesienie im pomocy społecznej.

Cel ten realizowany jest głównie poprzez:

  1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonej dla placówek służby zdrowia, w których sprawowana jest opieka medyczna nad pracownikami, emerytami i rencistami grupy ArcelorMittal oraz członkami ich rodzin. W latach 1993-2013 zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną za łączną kwotę 3,5 mln zł., w tym m.in.: karetki, w tym reanimacyjna, specjalistyczne łóżko do leczenia oparzeń, kardiomonitory, sprzęt rehabilitacyjny,

  2. Finansową pomoc indywidualną, udzielaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, które poniosły wydatki na zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego,

  3. Finansowanie profilaktycznych akcji zdrowotnych: szczepień ochronnych, a także badań specjalistycznych, pozwalających na wczesne wykrycie niektórych chorób.

Nowością w działalności w zakresie profilaktyki jest udostępniony od lipca 2013 r. szybki dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych, skierowany głównie do pracowników AMP oraz darczyńców Fundacji. Zabiegi te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Skorzystało już z nich blisko 300 osób.

Corocznie organizuje się kilkanaście akcji profilaktycznych, z których skorzystało w ostatnich pięciu latach kilka tysięcy osób.

Środki finansowe na powyższe cele Fundacja uzyskuje przede wszystkim z dobrowolnych składek pracowników grupy ArcelorMittal. Liczba Darczyńców wynosi obecnie  1800 osób.

Ważne źródło finansowania działań profilaktycznych stanowią wpływy z 1% podatku dochodowego. Fundacja jako OPP korzysta z nich od roku 2008. Z Komunikatu Ministerstwa Finansów w zakresie wpłat z tyt. 1% dla OPP za rok 2012 wynika, że HFOZ i PS znalazła się na 847 pozycji z tyt. wielkości przekazanych wpłat na 7110 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, a za rok 2013 Fundacja znalazła się na 956 pozycji, na 7423 tych organizacji.

Wszystkim Darczyńcom Fundacja składa tą drogą gorące podziękowania, gdyż bez Ich ofiarności nie byłaby możliwa jakakolwiek działalność statutowa.

Fundacja udostępnia także subkonta dla osób wymagających kosztownej pomocy medycznej (więcej w zakładce "Subkonta").

W dniu 17 stycznia 2014 r. w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundatorów, władz państwowych i samorządowych oraz instytucji współpracujących z Fundacją.

Podczas uroczystości, za długoletnią działalność w ramach Fundacji na rzecz ochrony zdrowia i pomocy potrzebującym, odznaczono Złotymi Krzyżami Zasługi, nadanymi przez Prezydenta RP następujące osoby:

Zbigniewa Gąskę, lek. med. Krystynę Jurowską, Elżbietę Nowak, Krzysztofa Pfistera oraz lek. med. Andrzeja Śmiałowskiego.

Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Ponadto w podziękowaniu za dwudziestoletnią współpracę Fundacja uhonorowała specjalnymi wyróżnieniami ArcelorMittal Poland S.A., KRH NSZZ "Solidarność" AMP S.A., NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Centrum Medyczne "Ujastek".

Podczas spotkania uczestnicy podsumowali dotychczasową działalność Fundacji i omówili zamierzenia na lata przyszłe. Przeprowadzono też aukcję na najwyższą darowiznę na rzecz podopiecznych Fundacji. Uroczystość zakończył występ muzyczny Orkiestry Hutniczej.


Statut Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ